Лого на Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА“
Лого на Европейски съюз
Европейски съюз
Европейски структурни и инвестиционни фондове

 

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД с участие като партньор на Община Хасково в закупуването на електрически автобуси с финансиране по

ОП „Околна среда“

 

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД  е партньор на Община Хасково по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“ по ОП „Околна среда 2014-2020г.“ . Договорът за финансиране бе подписан през месец декември от Кмета на общината, Управителя на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД и Министерство на околната среда и водите.

Общият размер на инвестицията е 6 млн. лв., като Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) осигурява 5 млн. лв.

Проектът цели подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково чрез намаляването на нивата на фини прахови частици и азотни окиси. Предвижда се да бъдат закупени 5 нови електрически автобуса и 6 зарядни станции, както и да се изгради необходимата инфраструктура за електрозахранване.

С електрифицирането на подвижния състав на градския транспорт ще се подобри екологичната обстановка в централната част на град Хасково и ще бъде намалено антропогенното влияние върху околната среда.

Реализирането на дейностите ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за близо 70 000 жители на община Хасково. Срокът за изпълнение на дейностите е 33 месеца.

 

Този документ е създаден в рамките на проект Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г., Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансирана от Кохезионен фонд към ЕС.