З А П О В Е Д  № 143

гр.Хасково 16.12.2016 год.

 

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за  упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества и във връзка със заповед № 136/06.12.2016 г. на Управителя на ЕООД „Тролейбусен транспорт” за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обект при следните условия:

Канал за оглед на ППС с квадратура 206 кв.м. находящ се в  Тролейбусно депо , гр. Хасково бул. „Съединение” ,Харманлийско шосе при първоначално обявен годишен наем – 2472,00 лева без ДДС

 

НАРЕЖДАМ :

 

Отменям Заповед № 136/06.12.2016 г. на Управителя на ЕООД „Тролейбусен транспорт” и прекратявам публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект канал за оглед на ППС с квадратура 206 кв.м., находящ се в Тролейбусно депо, гр.Хасково бул.”Съединение”, Харманлийско шосе, поради допуснато нарушение на чл.80, ал.1, т.1 и т.7 от Наредба за  управление  и разпореждане с общинска собственост – допусната техническа грешка при определяне квадратурата на обекта и неговото описание.

 

 

Препис от заповедта  да се постави на видно място в дружеството.

 

 

 

 

Управител:

                                                                                                                     

         /ЙОРДАН ПАНЕВ/